Dostêpne s¹ katalogi z poprzednich wystaw.
Osoby zainteresowane proszê o kontakt mailowy: info(at)joannapalys.com


S£OWA-KLUCZE: Joanna Pa³ys, obrazy, malarstwo, sztuka polska, pejza¿ industrialny, pejza¿ postindustrialny, pejza¿ kontemplacyjny, nokturn, wroc³awscy malarze, wroc³awscy artyœci, architektura przemys³owa, malarstwo akrylowe, Wroc³aw, Strzegom, D¿ajpur.

copyright © by Joanna Pałys